องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายสุพล  ศรีเคน  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสง่า  คำสมัย นายสายชล  กลัดบุบผา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสง่า  คำสมัย ว่าง นางพรสิริ  จันทร์หลุย นายศิริชัย  สุดดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นางจันเพ็ญ  สิมาชัย ว่าง นายสุพล  ศรีเคน นายไพรทูล  ผายอุบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
นายศักดิ์ศรี  เหลืองอร่าม นางฉวีวรรณ  หลวงบุญ นางเทวิกา  คนคล่อง นายวรากร  อินบุญยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
นายสุด  มากจันทึก นางสาวศิริพร  สิริแสงจันทร์ นางสาวอารีย์  โนนสีลา นายบุญเลิศ  ศรีอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
นายชำนาญ  หวังบุญ นายสมปอง  สุทธิรอด นายสุริโย  โกษาจันทร์ นางสาวมะลิวัลย์  อุททา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
นายนัฐวุฒิ  สุขเจริญ ว่าง นางบุษดี  บุญมี นางกิมเฮียง  เจริญดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
นายอนันต์  น้อยอุทัย นายทองอยู่  ทนงค์สำโรง นายวิลัย  อาทร นายมนตรี  ทูคำมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล นายสมัย  พรมวงศ์ นายโสวัตร์  ทาเที่ยง นายสังวาลย์  อินทะโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16