วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาไฟลายทาง ไฟในเต็นท์ และเต็นท์ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างค่าจัดเตรียมสถานที่ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับลาดยางเดิม บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ของสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๓,๔-๕,๖-๑๕-๑๐-๑๑-๑๒,๑๔,๗ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง