วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๖๐ คน จำนวน ๖๑ วันทำการ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ? ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองตาสูตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ (คลองอีโศก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านค่ายเจริญ (ซอยหน้าบ้าน ผญ.) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม UHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรด์) สำหรับ ๔ โรงเรียนในตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๒๑๔ สระแก้ว จำนวน ๔ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง