วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ ๑๒ บ้านนำเจริญเชื่อม หมูที่ ๖ บ้านบ่อลูกรัง เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองตาสูตร (สายสหกรณ์ฝั่งทิศตะวันตก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบสำหรับผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่ง- วิทยุ ระบบ VHF / FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(รหัส ๔๑๖ ๔๖ ๐๐๐๘) ของจัดเก็บรายได้ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(รหัส ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๓๖) ของพัสดุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(รหัส ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๕๐) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๙๒๓ สระแก้ว จำนวน ๓ รายการ ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง ๓๕๕๓ สระแก้ว จำนวน ๒๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง