วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อเสื้อกีฬา เหรียญรางวัล โล่รางวัล สายรัดข้อมือสำหรับเช็คระยะวิ่ง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค กิจกรรมวิ่งด้วยใจสุขภาพตำบลคลองหินปูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการทำคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับ ๔ โรงเรียนในตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๖๐ คน จำนวน ๖๒ วันทำการ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรด์) สำหรับ ๔ โรงเรียนในตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและตกแต่งสถานที่พิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง