วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ๔ โรงเรียนในตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับ ๔ โรงเรียนในตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๔๘ คน จำนวน ๑๓ วันทำการ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข ๗๗๕๗ สระแก้ว จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง