วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อรายงานขอซื้อของใช้ประจำตัวเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อของใช้ประจำตัวเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ๔ โรงเรียนในตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๕๒ คน จำนวน ๖๒ วันทำการ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแก หมู่ที่ ๙ เส้นสหกรณ์ฝั่งตะวันออก ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ ๖ (ซอยสวนป่าเขาภูหีบ) (สุเมธ) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ (ซอยคลองคุ้ม) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนา ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอยประสาร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง