องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สาสน์จากนายก
 
 
สารจาก...นายก อบต.คลองหินปูน
         สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลคลองหินปูน ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายชาญ  โต๊ะสิงห์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้ผมได้เข้ามาบริหารงานเพื่อพัฒนาตำบลคลองหินปูนให้มีความเจริญและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การทำงานจะคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
การทำงานที่ผ่านมา งานทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความสามัคคีของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมและทีมงานฝ่ายบริหาร จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประชาชนชาวตำบลคลองหินปูนทุกท่าน
        ท้ายที่สุดนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ร่ำรวยเงินทองตลอดนิจนิรันดร์

                                                                                                                                            (นายชาญ  โต๊ะสิงห์)
                                                                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน