องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายสายชล  กลัดบุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

นางสิริกัญญา  แสงศรีจันทร์รัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
   
นางสาวขวัญฤทัย เขื่อนจันทึก
นายประดิษฐ์  ยศศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
   
นายบัญญัติ  หลำเจริญ
นางลัดดา  สิมุธิ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันดร
นายประดิษฐ์  ยศศรี
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม