องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 

นายสายชล  กลัดบุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

นางสิริกัญญา  แสงศรีจันทร์รัตน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

 

 
 
นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางนิตญา  ล้านสา
นายตรีทิพย์ ตรีจักรสังข์ นายประวิทย์  ปริ่มผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 นายภาณุพงศ์  โอ้โถง นายเศรษฐศาสตร์  บาลศิริ นายเสกสันติ์  ศรีบุบผา
นิติกร ปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชนี  บรรเทาทุกข์ นายชัยวิชิต  มหาโยธี นายศรีวิชัย  มีโชค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 นางอรชร  เนียนประเสริฐ ว่าง
 ว่าง
 คนงาน (แม่บ้าน)
คนงาน   คนงาน
     
 ว่าง  นายสิทธา  นามบุญสุวรรณ  
 ภารโรง  พนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมา)  
     
     
     
     
     
     
สำนักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน อบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน อบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ อบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด อบต.เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด อบต. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนงานในสำนักงานปลัด ดังนี้ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานนโยบายและแผน 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานกฎหมายและคดี 5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย