องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 

นายประดิษฐ์  ยศศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง นางสาวกาญจนา  นวลหงษ์ นายธนวัฒน์  พรทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี  ปก./ชก.
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสุปรานอม  ผาสุกกาญจน์ ว่าง นางพรรณี  วัฒนเสวกอนันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 นายประกรรษวัต  เดชสุภา นายเกรียงไกร  กองขุนจันทร์
นางสาวพิมชนก  เทียนสุพรรณ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วตำบล การพัฒนารายได้ การจัดเก็ยภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานเกี่ยวกับการพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีส่วนงานในกองคลัง ดังนี้ 1. งานการเงินและบัญชี 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัศดุ