องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองช่าง
 

 นายบัญญัติ  หลำเจริญ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
นายพรหมพิราม  โพธิมูล
ว่าง
นายอนุวัฒน์  ลือวิเศษ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน  นายช่างสำรวจ ปง./ชง. ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นางสาวสรารัตน์  สระบัวบาน
 ว่าง  นายสำอางค์  แพนชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 คนงาน  ช่างไฟฟ้า (จ้างเหมา)

   
     
     

   
     
     
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 1. งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมภายใน 2. งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง