องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษาฯ
 
นางสิริกัญญา  แสงศรีจันทร์รัตน์
รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
     
ว่าที่ ร.ต. ศุภมิตร  อรัญทอง
นางสาวปัทมา  ไทยธานี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองหินปูน
 

   
นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันดร
นางจินตนา  ติละบาล
นางสาวชุติวรรณ  รุประมาณ
ครู
ครู  ครู
 
 
 นางสาวกฤษณา  ศรีจันทร์  ว่าง
ว่าง
 ครู ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวจารวี  ฉ่ำเพชร
นางสาวสุวิมล  โพธิ์ไพร
 
ธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(จ้างเหมา)
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการศึกษา ตามาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเภณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนงานในกองศึกษาฯ ดังนี้ 1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษาศานาและวัฒนธรรม