องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองสาธารณสุข ฯ
 

นายประดิษฐ์  ยศศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน
 
 
นางสาวนุชนารถ  ชารีโคตร์
ว่าง
นางสาวนิรมล  จันวิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน


 
ว่าง
นายราเชนทร์  รักสกุล
 นางสุภาภรณ์  ใจธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ปง./ชง.

แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 

นางสาวภาวิณี  แก้วทวีวงษ์  นางนวล  แทนค่ำ นางสาวโสภี  กมลแสน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ภารโรง (จ้างเหมา)
   
นางสาวพรนภา  ลำสาร  นางสมชิต  คำสมัย นายผดุง  สืบมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(จ้างเหมา)

คนงาน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย (จ้างเหมา)
   
นายวิฑูรย์  คำสมัย
 นายอุเทียน  คงสา นายรุ่งเพชร  ทิพย์รมย์
 พนักงานเก็บขยะมูลฝอย
(จ้างเหมา)
พนักงานเก็บขยะมูลฝอย
(จ้างเหมา)

 พนักงานเก็บขยะมูลฝอย
(จ้างเหมา)
 
นางสาววรวรัญช์  เป็งดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อาวุโส
หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร
     
นายจรูญศักดิ์  วงษ์ลี
 นางสาวดลยา  บุญชาลี  นางสาวนฤมลพร  วรรณา
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน
   
 นางสาววารุณี หอมชื่น
นางพรหมพร  นามมนตรี
นางสาวภัทรานิษฐ์  มั่นคงโชคดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 นางสาววารี  ชวลิตพงษ์  นางสาวกัญญ์จรีย์  มิตรสูงเนิน  นายพิพัฒน์  น้อยหนองหว้า
 คนงาน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(จ้างเหมา)
 ภารโรง (จ้างเหมา)
 

  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)

นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา
หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน
หัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
 
 นายศราวุฒิ  สิงห์เสนา
 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
   
 นายสถาปนิค  แทนค่ำ  นายปรีชา  แก้วระวัง
 ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
   
 นายมีชัย  สิงห์เสนา  นายเดชา  สิงห์เสนา
 ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
   
 นายกิตติภูมิ  สอนโคกกลาง
 นายณรงค์ฤทธิ์  แม่นปืน
 ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น