วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมUHT) สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๕ คน (เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนดินแดง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑ ) จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๕ - ๓๑ ) จำนวน ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖) จำนวนนักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๓๐ วันทำการ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๕ คน (เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๕ - ๓๑ ) จำนวน ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนดินแดง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ - ๓๑ ) จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง