องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


 

นายสุด  มากจันทึก
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-5439562
 นางพรสิริ  จันทร์หลุย


นายสายชล  กลัดบุบผา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-1535420
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-7183817
นางปราณี  สุริฉาย

นางพรสิริ  จันทร์หลุย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
โทร. 062-5242665
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
โทร. 086-1535420
   

นายวสันต์  กลิ่นจันทร์

นายไพรทูล  ผายอุบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
โทร. 095-6510295
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
โทร. 089-5417506
   

นายทองสุข  คำบุญเกิด

นายวรากร  อินบุญยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
โทร. 084-7835154
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
โทร. 083-2794233
   นายสุด  มากจันทึก

นางสาวอารีย์  โนนสีลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
โทร. 089-5439562
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
โทร. 090-8940359
   


ว่าง

นางสาวรจนา  สืบมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
โทร. 092-7346266
   


นายธาราฤทธิ์  แสงเพชร

นายประธาน  ทาณรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
โทร. 094-4929642
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
โทร. 092-6986866
   

นายขาว  อินตา

นายมนตรี  ทูคำมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
โทร. 098-2532711
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
โทร. 065-2147990
   

นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล

นางนันท์นภัส  อูวิงกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15
โทร. 087-1466065
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16
โทร.091-7315656