องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสายชล  กลัดบุบผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
โทร. 081-7183817
 

นางสิริกัญญา  แสงศรีจันทร์รัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
โทร.  061-5469497
 
 
นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก
นางสาวกาญจนา  นวลหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 099-1636409
โทร.  092-2915233
   
   
นายบัญญัติ  หลำเจริญ
นางลัดดา  สิมุธิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.  098-2738835
โทร. 081-7813307
   
 
 
นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันดร
นายประดิษฐ์  ยศศรี
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 083-6939099
โทร. 095-9572713