องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด
 


 
 
นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 นางนิตญา  ล้านสา
นายตรีทิพย์ ตรีจักรสังข์  นายภาณุพงศ์  โอ้โถง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
นิติกร
ปฏิบัติการนายประวิทย์  ปริ่มผล นายเศรษฐศาสตร์  บาลศิริ นายเสกสันติ์  ศรีบุบผา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการนางสาวพัชนี  บรรเทาทุกข์ นายชัยวิชิต  มหาโยธี นายศรีวิชัย  มีโชค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
 

 นางอรชร  เนียนประเสริฐ นายทศพร  ยาวศิริ
นายลำพูล  คุมสุข
 คนงาน
(แม่บ้าน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ภารโรง
   
 

 
ว่าง
  ว่าง
 นายหนูสินธ์  คำมูลศรี
คนงาน
  คนงาน
 ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์
     
     
     
     
     
     
             สำนักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน อบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน อบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ อบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด อบต.เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด อบต. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนงานในสำนักงานปลัด ดังนี้ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานนโยบายและแผน 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานกฎหมายและคดี 5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย