องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวกาญจนา  นวลหงษ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางจุฑารัตน์  สาระสุข
นางสาวกาญจนา  นวลหงษ์ ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปง./ชง.
ว่าง ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปง./ชง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปง./ชง.
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
 ว่าง นางสาวเมขลา  ไทยพิทักษ์
นางสาวพิมพ์สุภา  แก้วไส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(จ้างเหมา)
    
 
 

นางสาวปัฐมาวดี  พลยุทธ
ว่าง

คนงาน
(การเงินและบัญชี)
 คนงาน
(พัฒนาและจัดเก็บรายได้)

 
 

   
นางสาวศศิประภา  สุวรรณรงค์
นางสาวศศิประภา  นางสันเทียะ
ปฏบัติงานช่วยการเงินและบัญชี
(จ้างเหมาฯ)
ปฏิบัติงานช่วยงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ (จ้างเหมาฯ)

 
     
           กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วตำบล การพัฒนารายได้ การจัดเก็ยภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานเกี่ยวกับการพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีส่วนงานในกองคลัง ดังนี้ 1. งานการเงินและบัญชี 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัศดุ