องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
กองช่าง


 นายบัญญัติ  หลำเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
ว่าง
ว่าง
 นายช่างโยธา ปง./ชง.  นายช่างสำรวจ ปง./ชง. ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
 
นางสาวสรารัตน์  สระบัวบาน
 นายสำอางค์  แพนชัยภูมิ  ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 คนงาน  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 
 นายวีระศักดิ์  สุขเจริญ
 นายชินภัทร  กำมา  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างสำรวจ
(จ้างเหมา)
 ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(จ้างเหมา)
 

   
     
     
            กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 1. งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมภายใน 2. งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง