องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันดร
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
ว่าง ว่าง นางสาวสุชาดา  เขตประทุม
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ
(จ้างเหมาฯ)

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองหินปูน
 
 
นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันดร
ครู ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
   
นางจินตนา  ติละบาล นางสาวชุติวรรณ  รุประมาณ  นางสาวกฤษณา  ศรีจันทร์
ครู ครู  ครู


ว่าง 
 ว่าง
นางสาวพัชวรรณ  คำแสน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(จ้างเหมาฯ)
       นางสาวลิ้นจี่  อินยา นางสาวสุวิมล  โพธิ์ไพร
นางสาวณัฐชยา  เชื้อวงษ์ 
ปฏิบัติงานดูแลเด็ก
(จ้างเหมาฯ)
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(จ้างเหมาฯ)
ปฏิบัติงานดูแลเด็ก
(จ้างเหมาฯ)
 
   

   
     
     
     
     
     
     
     
              กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการศึกษา ตามาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเภณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนงานในกองศึกษาฯ ดังนี้ 1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษาศานาและวัฒนธรรม