องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ


นายประดิษฐ์  ยศศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวพิมชนก  เทียนสุพรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
นายผดุง  สืบมา นายวิฑูรย์  คำสมัย  นายอุเทียน  คงสา
พนักงานขับรถเก็บขยะมูลฝอย
พนักงานเก็บขยะมูลฝอย
พนักงานเก็บขยะมูลฝอย
     
นายทรงฤทธิ์  พิมพ์สวัสดิ์


พนักงานเก็บขยะมูลฝอย
(จ้างเหมาฯ)


นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน
 
 
 
นางสาวนุชนารถ  ชารีโคตร์
นายราเชนทร์  รักสกุล
นายศราวุฒิ  สิงห์เสนา
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
     

  
 
ว่าง
นางสาวหฤทัย  สนเจริญ นางสาวปิยมาศ  ภูขาว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ปง./ชง.

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
     
 

 นางสาวกนกวรรณ  ดอนเหนือ  นางนวล  แทนค่ำ นางสาวภาวิณี  แก้วทวีวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(จ้างเหมาฯ)
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
   
นางสาวปรียานันท์  โพธิ์ศรี
 นางสมชิต  คำสมัย นายสายชล  ยาวศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
(จ้างเหมาฯ)
คนงาน
(แม่บ้าน)
พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาฯ)


   
 
  

นางสมจิตร์  โพธิ์ศรี


นักบริบาล
(จ้างเหมาฯ) 
นางสาววรวรัญช์  เป็งดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อาวุโส
หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร
 
     
นายจรูญศักดิ์  วงษ์ลี
 นางสาวดลยา  บุญชาลี นางสาวพนัชปวัน  สีอุบล
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
 พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
     
     
 นางสาววารุณี หอมชื่น
นางสาวนฤมลพร  วรรณา นางสาวนิรมล  จันวิเศษ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
     
   
นางพรหมพร  นามมนตรี นายพิพัฒน์  น้อยหนองหว้า นางสาวภัทรานิษฐ์  มั่นคงโชคดี
ผู้ช่วยแพทย์แผนไท พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาฯ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นางสาวกฎชดาภร  สอนนอก
นางรัตนากร  แสงภักดี
 นางสาววารี  ชวลิตพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
(จ้างเหมาฯ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(จ้างเหมาฯ)
 คนงาน
(แม่บ้าน)
     
   

 นางอุทัย  คงบู่
 
นางสาวขวัญนภา  บุญเกิด
 ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(จ้างเหมาฯ)
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (จ้างเหมาฯ)
     
     นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา
หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน
หัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
 
 

 นายศราวุฒิ  สิงห์เสนา
 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
 


 
นางสาวกันย์สินี  กมลแสน  นายปรีชา  แก้วระวัง
  ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
   
 
 

 นายมีชัย  สิงห์เสนา  นายเดชา  สิงห์เสนา
 ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
   
 นายกิตติภูมิ  สอนโคกกลาง
 นายณรงค์ฤทธิ์  แม่นปืน
 ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
 
 


 
นายสถาปนิค  แทนค่ำ
 
 ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น