องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางลัดดา  สิมุธิ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
  นางกชพรรณ  กงวัง
 
  นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
 
     
   
  นางสาววาสนา  โสหนองบัว  
  คนงาน  
     
   
 
  นายทักษ์ดนัย  สิทธิ์เสนา
 
   ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(จ้างเหมาฯ)