องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


“การเกษตรก้าวหน้า  การศึกษายั่งยืน  ฟื้นฟูประเพณี  อยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

6. พัฒนาตำบลคลองหินปูนให้เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล

7. พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล