องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 26 พ.ค. 2566 ]39
2 คู่มือประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่) [ 21 ก.ค. 2558 ]222
3 คู่มือประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 21 ก.ค. 2558 ]214
4 คู่มือประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 21 ก.ค. 2558 ]223
5 คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีป้าย) [ 21 ก.ค. 2558 ]234
6 คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน) [ 21 ก.ค. 2558 ]225
7 คู่มือประชาชน(การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์) [ 21 ก.ค. 2558 ]231
8 คู่มือประชาชน(การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) [ 21 ก.ค. 2558 ]225
9 คู่มือประชาชน(การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) [ 21 ก.ค. 2558 ]222
10 คู่มือประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) [ 21 ก.ค. 2558 ]219
11 คู่มือประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ) [ 21 ก.ค. 2558 ]211
12 คู่มือประชาชน(การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์) [ 21 ก.ค. 2558 ]216
13 คู่มือประชาชน(การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]220
14 คู่มือประชาชน(การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]224
15 คู่มือประชาชน(การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]203
16 คู่มือประชาชน(การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน) [ 21 ก.ค. 2558 ]217
17 คู่มือประชาชน(การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน) [ 21 ก.ค. 2558 ]215
18 คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]188
19 คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]195