องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]9
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]9
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ย. 2566 ]8
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]9
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 8 มี.ค. 2566 ]35
12 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]49
13 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 มี.ค. 2564 ]255
14 พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537 [ 1 ก.ย. 2562 ]250
15 พรบ.สภาตำบลและอบต ฉบับที่ 6 [ 1 ก.ย. 2562 ]241
16 พรบ.สภาตำบลและอบต ฉบับที่ 7 [ 1 ก.ย. 2562 ]234
17 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 1 ก.ย. 2562 ]255
18 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 [ 1 ก.ย. 2562 ]241
19 พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 1 ก.ย. 2562 ]243
20 พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 [ 1 ก.ย. 2562 ]241
 
หน้า 1|2