องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (พ.ศ. 2565) (การพัฒนาบุคลากร) [ 19 เม.ย. 2566 ]37
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2565 ]107
3 ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2557 [ 18 เม.ย. 2565 ]115
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 (ประกาศ 3 ส.ค.64) (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2565 ]107
5 ประกาศ ก.ถ. - กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2557) (การพัฒนาบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2565 ]115
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) [ 18 เม.ย. 2565 ]117
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559 (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 18 เม.ย. 2565 ]116
8 ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 18 เม.ย. 2565 ]127
9 ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 18 เม.ย. 2565 ]95
10 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน [ 30 เม.ย. 2564 ]221
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 30 เม.ย. 2564 ]206
12 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ฯ พ.ศ.2562 [ 29 เม.ย. 2564 ]185
13 ประเมินผลงาน ฉ2 ปี 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]185
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ววนตำบล [ 22 มิ.ย. 2563 ]201
15 พรบ. บริหารงานบุคคล 2542 [ 22 มิ.ย. 2563 ]200
16 แผนพัฒนาบุคลากร [ 17 มิ.ย. 2563 ]202