องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อให้ผู้ดูแลเด็กพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กเป็นรายบุคคล พฤติกรรมแตกต่างระหว่างอยู่ที่บ้าน และอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก สามารถรับรู้จุดเด่น จุดด้อยของเด็กได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ห้องเรียนพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองด้วย ซึ่งได้กำหนดวันออกเยี่ยมบ้านเด็กระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 (ช่วงเวลาระหว่าง 15.30 น. ถึง 17.00 น.) จำนวน 60 หลังคาเรือน