องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานกำกับติดตาม/ผลการดำเนินการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางการร้องเรียน
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานบริหารงานบุคคล
 
ร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
การจัดองค์ความรู้ (Knowledge Management:KM)
 
โควิด-19: เชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลอะไรต่อร่างกายเรา - BBC News ไทย
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปู...
      
 
  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ...
  ช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญในเบื้อง...
  อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่มาเข้ารับการตรวจ ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ต่อต้านการทุจริตคอ...
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ...
  คณะกรรมการพัฒนาฯและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้