องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่) [ 21 ก.ค. 2558 ]19
2 คู่มือประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง) [ 21 ก.ค. 2558 ]18
3 คู่มือประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 21 ก.ค. 2558 ]21
4 คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีป้าย) [ 21 ก.ค. 2558 ]19
5 คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน) [ 21 ก.ค. 2558 ]18
6 คู่มือประชาชน(การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์) [ 21 ก.ค. 2558 ]25
7 คู่มือประชาชน(การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) [ 21 ก.ค. 2558 ]19
8 คู่มือประชาชน(การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) [ 21 ก.ค. 2558 ]20
9 คู่มือประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) [ 21 ก.ค. 2558 ]20
10 คู่มือประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ) [ 21 ก.ค. 2558 ]19
11 คู่มือประชาชน(การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์) [ 21 ก.ค. 2558 ]17
12 คู่มือประชาชน(การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 21 ก.ค. 2558 ]14
13 คู่มือประชาชน(การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)) [ 21 ก.ค. 2558 ]16
14 คู่มือประชาชน(การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)) [ 21 ก.ค. 2558 ]14
15 คู่มือประชาชน(การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน) [ 21 ก.ค. 2558 ]14
16 คู่มือประชาชน(การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน) [ 21 ก.ค. 2558 ]15
17 คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]3
18 คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]4