องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
การจัดองค์ความรู้ (Knowledge Management:KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 [ 16 พ.ย. 2563 ]19
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 16 พ.ย. 2563 ]17
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 [ 16 พ.ย. 2563 ]15
4 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 16 พ.ย. 2563 ]17
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2541 [ 16 พ.ย. 2563 ]16
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 16 พ.ย. 2563 ]17
7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 16 พ.ย. 2563 ]19
8 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 16 พ.ย. 2563 ]16
9 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 16 พ.ย. 2563 ]20
10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 16 พ.ย. 2563 ]17
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 16 พ.ย. 2563 ]15
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 16 พ.ย. 2563 ]16
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) [ 16 พ.ย. 2563 ]15
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 16 พ.ย. 2563 ]13
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 [ 16 พ.ย. 2563 ]13
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ย. 2563 ]17
17 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 พ.ย. 2563 ]19
18 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 16 พ.ย. 2563 ]14
19 วิธีการคิดจํานวนวันเพื่อคํานวณค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง [ 16 พ.ย. 2563 ]17