องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 มี.ค. 2564 ]17
2 พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537 [ 1 ก.ย. 2562 ]16
3 พรบ.สภาตำบลและอบต ฉบับที่ 6 [ 1 ก.ย. 2562 ]19
4 พรบ.สภาตำบลและอบต ฉบับที่ 7 [ 1 ก.ย. 2562 ]16
5 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 1 ก.ย. 2562 ]19
6 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 [ 1 ก.ย. 2562 ]18
7 พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 1 ก.ย. 2562 ]20
8 พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 [ 1 ก.ย. 2562 ]17
9 ระเบียบฯวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2562 ]16
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2561 ]16
11 พรบ.ควมคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
12 พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
13 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2561 ]12
14 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 1 ต.ค. 2561 ]14
15 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]13
16 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]14