องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จึงดำเนินการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน