องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ


วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

โดยนายชาญ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ได้นำเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ถ่ายทอดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่พนักงานและลูกจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน